Pravidlá spotrebiteľskej súťaže s Kvídom

I. Všeobecné informácie
1. Tieto oficiálne pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh spotrebiteľskej súťaže s Kvídom (ďalej len „Súťaž“).
2. Tieto pravidlá popisujú práva a povinnosti účastníkov Súťaže a záväzne upravujú podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj v letákoch, banneroch na webovom sídle Organizátora, atď. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel.
3. Súťaž je spotrebiteľskou reklamnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období špecifikovanom v časti III. týchto Pravidiel.

II. Organizátor Súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Albi, s.r.o., so sídlom Oravská cesta 8557/22 10, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3553/L, IČO: 36008303, DIČ: 2020451268, IČ DPH: SK2020451268, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, webové sídlo: www.albi.sk, (ďalej len „Albi“, alebo „Organizátor“).

III. Trvanie Súťaže
Súťaž sa začína dňa 1.8.2018 o 00:00 hod. SEČ a končí dňa 31.12.2018 o 24:00 hod. SEČ (ďalej len „Trvanie Súťaže“).

IV. Podmienky účasti v Súťaži
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku, a ktorá splní nasledovné podmienky (ďalej len „účastník“):
a. je spôsobilá na právne úkony a
b. splní podmienky Súťaže – vyplní súťažný kód v súťažnom formulári na stránke www.kvidovehry.sk.

V. Podmienky Súťaže
1. Podmienkou súťaže je vyplnenie súťažného kódu v súťažnom formulári na lokalite www.kvidovehry.sk. Súťažný kód je súčasťou balenia hry s logom Kvído.
2. Súťažiaci môže zaregistrovať súťažný kód z jedného typu hry len jedenkrát.

VI. Výhry
Výhrami pre výhercov v Súťaži sú nasledujúce ceny, uvedené v poradí od prvej ceny po tretiu cenu:
a. 1. cena: Rodinný pobyt v hodnote 500€ bez DPH;
b. 2. cena: Rodinný pobyt v hodnote 500€ bez DPH;
c. 3. cena: Rodinný pobyt v hodnote 500€ bez DPH.

VII. Žrebovanie
1. Žrebovanie výhercov prebehne najneskôr do 31.1.2019. Do žrebovania budú zaradení všetci zaregistrovaní v čase od 1.8.2018 do 31.12.2018.
2. Žrebovanie budú prebiehať v sídle spoločnosti Albi, s.r.o. za účasti zástupcu/zástupcov Organizátora poverených žrebovaním. Presný dátum konania žrebovania Súťaže bude zverejnený na webovej stránke www.kvidovehry.sk.
3. Výhercovia budú vyžrebovaní len z tých účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú príslušné podmienky uvedené v týchto Pravidlách.
4. Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo telefonicky. Výsledky žrebovania budú zároveň v lehote uvedenej v tomto bode uverejnené na webovej stránke www.kvidovehry.sk.

VIII. Odovzdanie výhry
1. Potvrdenie o výhre, resp. výhra bude odovzdaná výhercovi do 30 dní odo dňa uverejnenia výsledkov žrebovania na webovej stránke www.kvidovehry.sk. Pred odovzdaním výhry bude výhercov kontaktovať zástupca spoločnosti Albi, s.r.o.
2. Organizátor odovzdá príslušnú výhru výhercovi určenému žrebovaním. Výherca môže výhru postúpiť aj na inú osobu.
3. Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom podľa týchto Pravidiel, resp. výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry, prepadajú v prospech Organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

IX. Osobné údaje a osobnostné práva
1. Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov súťažiaceho, ku ktorým dochádza na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto pravidiel, ako aj informácie o právach súťažiaceho ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov.

X. Zodpovednosť Organizátora
1. Organizátor nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.
2. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť ani prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

XI. Dane
1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“).
2. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry Organizátor Súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena výhry.
3. Vyššie uvedený spôsob zdanenia môže podliehať zmenám v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.

XII. Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž.
2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť podmienky, resp. Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami resp. Pravidlami tejto Súťaže; zmeny alebo nové podmienky resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke www.kvidovehry.sk.
3. Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami. Výhra nebude odovzdaná výhercovi, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. V prípade pochybnosti sa uplatní bod 1 tohto článku vyššie.
4. Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a Organizátorom sa spravujú týmito Pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

V Žiline, dňa 31.7.2018