..............


1 USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

..............

1.1 Usporiadateľom súťaže usporiadanej pod názvom „Kvídove oslavy – Súťaž o 10 balíčkov Kvídových hier“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť ALBI, s.r.o, IČO: 36008303, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina, zaregistrovaný v OR OS v Žiline vložka 3553/L (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „ALBI“).


2 DOBA PLATNOSTI SÚŤAŽE

..............

2.1 Súťaž prebieha od 15.8.2023, od 9:00 hodiny do 10.9.2023 do 23:59 hodiny.


3 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

..............

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť spotrebiteľ (tzn. fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania), ktorý je starší ako 15 rokov (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „Účastník“).  Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

3.2 Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže a osoby blízke vyššie uvedeným osobám.

3.3 Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré neuvedú všetky požadované údaje o Súťažiacom a osoby, ktoré neudelia súhlas s týmito pravidlami a súhlas so spracovaním osobných údajov.

3.4 Ďalej sú zo Súťaže vylúčené osoby, ktoré sa budú snažiť narušiť alebo narušia akýmkoľvek spôsobom technický systém Súťaže, a to aj bez preukázania úmyslu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo posúdiť, ktorý Súťažiaci sa dopustil snahy o zneužitie alebo narušenie technického systému Súťaže. Rovnako výhra nebude predaná v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z Účastníkov.

3.5 Výhercom súťaže môže byť iba ten Účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto Súťaže a splní kritéria pre výhercu (ďalej len „Výherca“). Výherca je povinnú doručiť usporiadateľovi potvrdenie o prevzatí výhry (predávací protokol) podľa individuálne dohodnutého spôsobu predania.


4 PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

..............

4.1 Účastník musí v dobe konania Súťaže splniť zadanie zverejnené na webe www.kvidovehry.sk. musí vyfotiť vytvorenú súťažnú aktivitu a poslať ju do 10.9. (do 23:59) na e-mailovú adresu: kvido@albi.sk.

4.2 Výherci budú vybraní v kancelárii spoločnosti Albi v pondelok 11.9.2023. Výherci budú Usporiadateľom zverejnení na webe www.kvidovehry.sk najneskôr do 7 dní od ukončenia Súťaže a zároveň budú kontaktovaní na priamo prostredníctvom poskytnutých kontaktov.

4.3 Súťažiaci môžu poslať iba jeden príspevok za skupinu.


5 VÝHRY, PODMIENKY ZÍSKANIA VÝHIER

..............

5.1 Vybraných bude päť Výhercov, ktorí získajú Kvídov balíček.

5.2 Pokiaľ by sa Výhercom mal stať Súťažiaci, ktorému nie je možné podľa týchto pravidiel výhru poskytnúť, potom príslušná výhra bude udelená Súťažiacemu, ktorého porota dodatočne vyberie.

5.3 Ak sa Usporiadateľovi nepodarí cez opakované pokusy výhercu kontaktovať mesiac od ukončenia Súťaže, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

5.4 Usporiadateľ je oprávnený zverejniť meno Výhercu a fotografie výhercov na svojich profiloch na sociálnych sieťach a webových stránkach.

5.5 Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na Výhercu okamžikom odovzdania výhry Výhercovi.

5.6 Súťažiaci si nemôžu nárokovať inú výhru, než ktorá im bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

5.7 Usporiadateľ si vyhradzuje právo výmeny výhier bez udania dôvodu za výhry, ktorú sú odpovedajúcou náhradou. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak.


6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

..............

6.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky.

6.2 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s tými to pravidlami a poskytuje ALBI dobrovoľne svoje osobné údaje meno, priezvisko, telefón a e-mail (ďalej len „Údaje“), ktoré budú použité pre účely organizácie Súťaže, kedy spracovanie je nutné k naplneniu záujmov Usporiadateľa a Súťažiaceho súťaž zorganizovať, resp. sa jej zúčastniť. Tieto údaje spracovávame iba po dobu nutnú k vyhodnoteniu súťaže a k doručeniu cien, ak nevyplýva z právnych predpisov dlhšia doba pre ich uchovanie.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu a výmaz, práva na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov, právo vzniesť námietku, právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní a právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Úplne znenie Zásad ochrany osobných údajov je dostupné na stránkach www.albi.sk alebo na vyžiadanie v našich predajniach.

6.3 Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhier nie je možné vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.

6.4 tieto podmienky sú platné a účinné od 10.8.2023.

ALBI, s.r.o.